Stamdyr

I naturen skjer parringen på sensommeren i forbindelse med at hunnen skifter skall

Hunnen oppbevarer deretter hannens sperm i 12 måneder hvor hunnen bygger opp rogn i hodet (innrogn). Neste sommer gyter hunnen og eggene befruktes i det de flyttes fra hode til halen (utrogn). Eggene bæres så utvendig under halen i nye 12 måneder før larvene klekkes, nesten to år etter parringen. De nyklekte larvene slippes ut i vannmassene og gjennomgår 3 skallskifter i en frittsvevende fase hvor de følger havstrømmene. Når larvene når det fjerde stadiet søker de mot bunnen og finner seg skjul.

(mer…)

Stabil yngelproduksjon

Landbasert oppdrett av porsjonshummer gjør det mulig å levere markedsklar hummer gjennom hele året

Norwegian Lobster Farm har utviklet metoder og biologiske protokoller som gjør det mulig å påvirke tidspunktene for gyting og klekking, og kan dermed produsere hummeryngel med gode vekstegenskaper hele året. Biologiske protokoller med standardiserte metoder for å tidfeste modningsperioden for hummerrogn, samt analysekart av rogn for å estimere klekketidspunktet for egg er utviklet.

Porsjonshummerproduksjon

Landbasert oppdrett av porsjonshummer har tidligere vært ansett som umulig 

Hummer er utpreget kannibal gjennom hele livssyklusen, noe som gjør at de må holdes adskilt gjennom hele livssyklusen. Utfordringen har derfor vært å utvikle en teknologi som har alle de nødvendige egenskaper i ett og samme konsept. To amerikanske forskere konkluderte slik i 1995:

The ideal system for rearing lobsters individually should be relatively inexpensive to construct and operate, simple to maintain, based on automatic feeding and self-cleaning of tank and cages, maintain ideal water quality conditions, use space in three dimensions, enable high densities, conserve water at high temperatures, ensure good survival and permit easy access to the livestock for inspection and feeding. So far, no successful attempts have been made which incorporated all of these features into a single design” (Aiken & Waddy, 1995).

Norwegian Lobster Farm har utviklet en produksjonsprosess som tilfredsstiller alle de nødvendige kriteriene til lønnsomt landbasert hummeroppdrett. I vårt system tilbys hver enkelt hummer 2-3 daglige måltid med god ernæringsmessig sammensetning og hver sin leilighet med havutsikt. Teknologien gir oppdrettet porsjonshummer optimale vekstvilkår, god dyrevelferd og god biosikkerhet gjennom hele produksjons-syklusen.

Marked

Stor etterspørsel – lite tilbud 

Europeisk hummer er et av verdens mest eksklusive sjømatprodukter og er ansett for å være et høystatusprodukt. Prisen på hummer er stabilt høy både nasjonalt og inter­nasjonalt, hvor prisen generelt øker med reduserende størrelse. Det er langt høyere etterspørsel enn tilbud i markedet, og med et estimert markedspotensial på over 50 tusen tonn, vil det naturligvis være underdekning i markedet i mange tiår fremover. Porsjonshummer har ingen konkurranse fra villfiske, siden størrelsen (20 cm / 300g) er under lovlig minstemål og det fiskes veldig små volum i Europa. Hummer er derfor en av de mest lovende oppdrettsartene man har i dag.

(mer…)
Norwegian Lobster Farm