Kvantifisering av respirasjons- og ekskresjonsverdier

Dimensjonerende kriterier for landbasert oppdrett av porsjonshummer

Norwegian Lobster Farm skal, i samarbeid med IRIS i Stavanger, Havforskningsinstituttet i Bergen og rådgivningsselskapet AqVisor AS, gjennomføre forsøk for å kvantifisere respirasjons- og ekskresjonsverdiene hos Europeisk hummer. Kunnskapen om respirasjon og ekskresjon til hummer i ulike størrelser er i dag mangelfull, noe som gjør at den reelle produksjonskapasiteten til resirkuleringsanlegg er lite kjent. Det samme gjelder dimensjonering av biofilter, pumper, rør, UV filter og enheter for lufting/oksygenering. Måling av vannkjemiske nøkkelparametre (oksygen, karbondioksid, total ammonium inkl. pH) inn og ut fra lukkede beholdere (respirometer) med hummer av ulik størrelse vil avdekke ny og viktig kunnskap knyttet til å forstå hummerens fysiologi . Slik informasjon vil bidra til å optimalisere dimensjoneringskriteriene, som igjen direkte påvirker investeringer og lønnsomhet av landbasert hummeroppdrett. Videre skal prosjektet måle aktiv metabolisme ved fôring (SDA) i forhold til ved tilnærmet sult & hviletilstand, samt kunne gi en indikasjon på variasjoner gjennom døgnet.

Prosjektet er fikk bl.a. tilsagn om risikoavlastning fra VRI-Rogaland i slutten av mai 2013.

Norwegian Lobster Farm